Aprovat el Reial Decret pel qual es regula la comptabilització de consums individuals en les instal·lacions tèrmiques d'edificis

Aquest Reial Decret pretén completar la transposició de la Directiva 2012/27UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012 relativa a l'eficiència energètica. Així, el document estableix l'obligació dels clients finals de calefacció i refrigeració d'instal·lar comptadors individuals, de manera que el client final pugui conèixer i optimitzar el seu consum real d'energia. Es calcula que això suposarà un estalvi mig del 24%.

Així, s'estableix pels titulars de les instal·lacions tèrmiques centralitzades existents als edificis, l'obligació d'instal·lar comptadors individuals que mesuren el consum de la calor i fred de cada consumidor, sempre que sigui tècnicament viable i econòmicament rendible, Excepcionalment, en el cas de la calefacció, sempre que no sigui tècnicament viable l'ús de comptadors individuals, s'imposa l'obligació d'instal·lar repartidors de costos de calefacció o sistemes alternatius, sempre i que aquesta opció sigui econòmicament viable.

Trobareu més info. al Reial Decret.