El Departament d'Agricultura publica l'informe tècnic per a la valoració dels parcs fotovoltaics

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), ha publicat un informe tècnic sobre la protecció dels sòls d'alt valor agrològic, on vol acotar de manera més clara la lletra "f" de l'apartat 1 de l'article 9 del Decret llei 16/2019, del 26 de novembre, que ha generat controvèrsia entre les empreses del sector de les renovables per la quantitat de projectes descartats.

A finals de juliol, els mitjans es van fer ressò del malestar en el sector de les renovables per la dificultat d'obtenir permisos per realitzar parcs eòlics i fotovoltaics. Els mitjans publicaven que Generalitat tombava un terç dels projectes presentats en renovables i que, Agricultura era el departament que hi posava més traves. A partir d'aquí es va saber que el 10 d'agost, Agricultura presentaria un nou document que ara surt publicat.

El document especifica els requisits per sòls segons la Classe de Capacitat Agrològica de la següent manera:

- Classe V, VI, VII i VIII, són admissibles, sense limitacions.

- Classe III i IV, són parcialment admissibles. Es limita l'ocupació a un màxim del 10% de la superfície agrícola de secà i un d'5% de la superfície agrícola de regadiu, del terme municipal.

- Classes I i II, no són admissibles.